Szanowni Państwo,

Z dniem 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

Świadczenie przyznawane i wypłacane będzie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sołtysom i byłym sołtysom, którzy:

1. pełnili funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat,

2. osiągnęli wiek:

- w przypadku kobiet 60 lat,

- w przypadku mężczyzn 65 lat,

3. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Do okresu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również okres pełnienia tej funkcji przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Świadczenie pieniężne będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej, którego wzór zostanie określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, wydane w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej. 

Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć zaświadczenie wydane przez burmistrza właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, na podstawie posiadanych dokumentów  będzie wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa.

W przypadku gdyby takie dokumenty nie zachowały się w archiwum Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn wyda postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia.

W takim przypadku zaświadczenie będzie można zastąpić pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Wnioski o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa można będzie składać
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie od dnia 1 lipca 2023 r., tj. od dnia  wejścia w życie ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa - kliknij aby pobrać

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa - kliknij aby pobrać

Dodatkowe informacje:

https://www.krus.gov.pl/artykul/swiadczenie-pieniezne-z-tytulu-pelnienia-funkcji-soltysa/

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA