Jak co roku w Sieradowicach mieszkańcy licznie wzięli udział we wspólnym śpiewaniu kolęd, które odbyło się w minioną niedzielę. Na tę okazję członkowie Stowarzyszenia Inicjatywa przygotowali przedstawienie „Herody”, które obejrzało około 50 osób - i tych małych,  i tych dużych. W trakcie spotkania zawitali do nas wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którzy zostali zaproszeni przez radną Marzannę Borek. Wojciech Kózka wraz z żoną Dorotą i trzema harcerkami jako wolontariusze WOŚP, dali nam możliwość „Dzielenia się dobrem”, za co serdecznie dziękujemy. W miłej i ciepłej rodzinnej atmosferze upłynął nam czas na śpiewaniu kolęd i pastorałek, opowiadaniu różnych historyjek oraz wspominaniu dawnych czasów. Serdecznie dziękuję wszystkim za zaangażowanie, hojność i wspólne bycie razem. Jak zawsze można na Was polegać.

Danuta Skrzeczyna – sołtys Sieradowic

Fot. /Archiwum prywatne

W piątek 10 stycznia 2020 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach odbyło się posiedzenie regionalnego Zespołu Rowerowego. W obradach udział wzięli: członek Zarządu Województwa Mariusz Gosek, Maciej Długosz dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki UMWŚ, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica Jarosław Jaworski a także m.in. przedstawiciele Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Proponowany porządek obrad

 

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe na szkolenie na temat „PRZEKAZYWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W TRYBIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE. ZMIANY DRUKÓW OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ.”

Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3.

Data:  16 styczeń 2020 r. (czwartek)

Godzina: 13:30.

 

 

 

Szanowni Państwo,

z przykrością informujemy, że nie udało nam się rozwiązać wszystkich problemów technicznych na ujęciu Wzdół Parcele, w związku z czym co najmniej do godziny 12.00 w dniu 10.01.2020 r. wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach:

Wzdół Rządowy, Wiącka, Wzdół Kolonia,  Stara Wieś, Wzdół Parcele, Orzechówka, Ściegnia, Kamieniec, Skorucin, Hucisko, Kamionka, Podmielowiec, Siekierno- Stara Wieś, Nowa Wieś, Siekierno Przedgrab, Siekierno Podmieście, Siekierno Smyków, Sieradowice Pierwsze, Sieradowice Drugie, Sieradowice Parcele, Leśna Stara Wieś, Kamienna Góra, Parcelanci, Podkonarze

Więcej informacji na http://puk.bodzentyn.pl

 

 

 

 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje, iż w związku z planowanym od 21 stycznia do 3 lutego 2020 roku naborem wniosków o powierzenie grantów w ramach przedsięwzięcia:

I.III.8 Oferta spędzania wolnego czasu oraz rozwoju zainteresowań

odbędzie się spotkanie informacyjne z potencjalnymi grantobiorcami.

Dnia 9 stycznia 2020 r. w budynku Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn odbyło się szkolenie dla mieszkańców naszej gminy. Organizatorami spotkania był Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach.

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2019 roku, każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien zbierać faktury  VAT.

Spotkanie informacyjne

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje, iż w związku z planowanym od 21 stycznia do 3 lutego 2020 roku naborem wniosków o powierzenie grantów w ramach przedsięwzięcia:

 

images

 

I.III.8 Oferta spędzania wolnego czasu oraz rozwoju zainteresowań

odbędzie się spotkanie informacyjne z potencjalnymi grantobiorcami.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Konsultacje będą  dla Państwa szansą wyjaśnienia wątpliwości pojawiających się w momencie wypełniania wniosku o powierzenie grantu.

Przypominamy, iż zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru grantobiorców stanowiącymi załącznik nr 7 do Regulaminu naboru za udział w spotkaniu w ramach przedmiotowego naboru można uzyskać dodatkowe punkty na etapie oceny wniosków.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 16 stycznia 2020 roku o godzinie 12.00 w Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach, ul. Partyzantów 3.

1 stycznia 2020 roku setne urodziny obchodziła pani Marianna z Bodzentyna. Z tej okazji w niedzielę 5 stycznia przedstawiciele lokalnego samorządu – Sekretarz Wojciech Furmanek oraz Radna Rady Miejskiej Teresa Bzymek uczestniczyli w mszy świętej w intencji dostojnej Jubilatki. Po mszy na ręce pani Marianny w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn oraz swoim złożyli kwiaty, upominek, pamiątkowy grawerton i życzenia.

Serdeczne gratulujemy i życzymy dużo zdrowia, nieustającej pogody ducha, a także samych szczęśliwych chwil w gronie najbliższych.

Ogłoszenie o naborze nr 1/2020/G wniosków o powierzenie grantu w ramach: Przedsięwzięcia I.III.8 Oferta spędzania wolnego czasu oraz rozwoju zainteresowań

- logootypy_lsr_2014_2020.jpg 

Stowarzyszenie

„Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry”

działające na terenie gmin:
Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock
 

Ogłasza nabór nr 1/2020/G wniosków o powierzenie grantu w ramach:

  • Przedsięwzięcia I.III.8 Oferta spędzania wolnego czasu oraz rozwoju zainteresowań

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Termin naboru wniosków:

Wnioski o powierzenie grantu można składać w terminie: 
od 21 stycznia do 3 lutego 2020 roku 

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry”, od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1430. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 3 lutego 2020 roku o godzinie 1200. Wniosek o powierzenie grantu należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Forma wsparcia:

Formą wsparcia jest zaliczka/prefinansowanie kosztów kwalifikowanych. Wysokość pomocy na jeden grant wynosi od 5 000,00 zł do 18 091,00 zł (jednostki sektora finansów publicznych: 100% (suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt),  pozostałe podmioty: 100%).

Zakres tematyczny grantów:

W ramach naboru wsparciem objęte będą operacje w zakresie wzmacniania kapitału społecznego; zachowania dziedzictwa lokalnego.

Warunki udzielenia wsparcia:

O wsparcie mogą się ubiegać jednostki sektora finansów publicznych, pozostałe podmioty – spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków  i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.).

Kryteria wyboru grantobiorców wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu:

Kryteria wyboru grantobiorców wskazane zostały w Lokalnych kryteriach wyboru grantobiorców stanowiących załącznik  nr 7 do Regulaminu naboru.

Minimum punktacji niezbędnej do uzyskania pozytywnej oceny grantu – 18 pkt

Rodzaj zakładanych do osiągnięcia wskaźników rezultatu i produktu dla przedsięwzięcia I.III.8 Oferta spędzania wolnego czasu oraz rozwoju zainteresowań:

a)      wskaźnik produktu: Liczba wydarzeń,

b)      wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających z oferty wolnego czasu.

W ramach naboru jeden podmiot może złożyć jeden wniosek o powierzenie grantu. Każdy wniosek o powierzenie grantu musi przyczynić się do realizacji wskaźników:
- produktu – minimum 2,
- rezultatu – minimum 70,

Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru grantobiorców:

Przed oceną punktową weryfikacji podlega spełnienie przez Wnioskodawcę i wniosek grantowy warunków przyznania pomocy określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, obowiązujących przepisach prawa, strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz Regulaminie naboru. Wnioski nie spełniające tych warunków nie podlegają ocenie punktowej i nie mogą zostać wybrane do dofinansowania. Powyższa weryfikacja jest prowadzona zgodnie z Kartą weryfikacji formalnej wniosku, stanowiącej załącznik do Procedury oceny i wyboru grantobiorców, która stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu naboru.

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w ramach naboru wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Niezależnie od powyższego, w związku z weryfikacją przez LGD warunków udzielenia wsparcia i spełnienia kryteriów wyboru, należy złożyć następujące dokumenty:

-  dokumenty potwierdzające doświadczenie i/ lub zasoby i/ lub kwalifikacje Wnioskodawcy i/ lub wykonywanie przez Wnioskodawcę działalności odpowiedniej do przedmiotu grantu.

Wnioski należy składać w trzech egzemplarzach (oryginał i dwie kopie) 
w wersji papierowej i elektronicznej. 
Jeden egzemplarz jest zwracany Wnioskodawcy.
 

Wskazanie limitu środków w ramach ogłoszonego naboru:

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru z Przedsięwzięcia I.III.8 Oferta spędzania wolnego czasu oraz rozwoju zainteresowań wynosi 180 910,00 złotych.

Lokalna Strategia Rozwoju, wzór wniosku o udzielenie wsparcia, formularz o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia  dostępne są na stronie internetowej: Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry” www.wokollysejgory.pl oraz w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry”- ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530.

Załączniki:

- Regulamin naboru nr 1/2020/G wraz z załącznikami

Regulamin naboru

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o powierzenie grantu.

Załącznik nr 2 Wzór umowy o powierzenie grantu.

Załącznik nr 3 Wzór sprawozdania z realizacji grantu.

Załącznik nr 4 Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.

Załącznik nr 5 Karta weryfikacji formalnej wniosku o powierzenie grantu.

Załącznik nr 6 Regulamin Pracy Rady.

Załącznik nr 7 Lokalne kryteria wyboru grantobiorców.

Załącznik nr 8 Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 -2020.

Załącznik nr 9 Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 -2020 jako osoby świadczącej lub udostępniającej wkład rzeczowy.

Milena Mazur-Moskal
 

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach serdecznie zapraszają mieszkańców gminy Bodzentyn na spotkanie w dniu 9 stycznia 2020 r. o godz. 10.00 . Tematem spotkania będzie omówienie zasad i sposobu korzystania z nowej ulgi podatkowej obowiązującej od 2019 roku „ulgi termomodernizacyjnej” oraz zasad i obowiązków prowadzenia działalności nierejestrowej. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn (sala konferencyjna).

Zapraszamy na Centralne Obchody 157. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego Piątek 17.01.2020 r.-Szydłowiec, Sobota 18.01.2020 r. XXVII Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych Suchedniów-Bodzentyn, Niedziela 19.01.2020 r. Wąchock

plakat Marsz

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. informuje, że z powodu prac modernizacyjnych na ujęciu Wzdół Parcele w dniu 09.01.2020 r. w miejscowościach:Wzdół Rządowy, Wiącka, Wzdół Kolonia, Stara Wieś, Wzdół Parcele, Orzechówka, Ściegnia, Kamieniec, Skorucin, Hucisko, Kamionka, Podmielowiec, Siekierno- Stara Wieś, Nowa Wieś, Siekierno Przedgrab, Siekierno Podmieście, Siekierno Smyków, Sieradowice Pierwsze, Sieradowice Drugie, Sieradowice Parcele, Leśna Stara Wieś, Kamienna Góra,Parcelanci, Podkonarze może wystąpić brak dostawy wody w godzinach 9:00-16:00.Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja PUK

W bieżącym roku szkolnym biblioteka szkolna zainicjowała cykl spotkań mających na celu promocję czytelnictwa. Uczennice z klas 7 b i 5 b wzięły udział w głośnym czytaniu pod hasłem „Duży czyta małemu”.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS