Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR – Piotr Żołądek uprzejmie informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów rolnych, którzy w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. dokonali sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.

Pomoc skierowana jest do producenta rolnego:

 1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 2. który w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. dokonał sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą; 
 3. który w 2023 r. złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027;
 4. będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem
  w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2472;
 5. któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Wysokość stawki pomocy będzie zależała od terminu sprzedaży zbóż:

 1. w okresie od 1 stycznia do dnia 10 marca 2024 r. wynosi:
  1. 1080 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy,
  2. 740 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych;
 2. w okresie od 11 marca 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. wynosi:
  1. 1620 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy,
  2. 1110 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopie faktur lub ich duplikatypotwierdzające sprzedaż zbóż w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r., 
 • w przypadku spółdzielni produkcji rolnej albo spółdzielni rolników - oświadczenie podmiotu przeprowadzającego badanie lustracyjne, o którym mowa w art. 91 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, o poddaniu się temu badaniu lub inny dokument potwierdzający poddanie temu badaniu.

 

Wniosek o udzielenie pomocy składa się raz w terminie do dnia 5 czerwca 2024 r. do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, na formularzu opracowanym
i udostępnionym przez Agencję:

 • bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego,
 • listownie za pośrednictwem operatora pocztowego (najlepiej listem poleconym),
 • za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl.

Za datę złożenia wniosku będzie uważana:

 • w przypadku złożenia w kancelarii Biura Powiatowego, odpowiednio data złożenia w kancelarii;
 • data nadania, w przypadku platformy ePUAP, mObywatel i przesyłki pocztowej.

Wysokość pomocy nie może przekroczyć iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych:

 1. do której producent rolny złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich na 2023 r.,
 2. stanowiącej iloraz liczby ton zbóż wynikającej z dołączanych do wniosków kopii faktur lub ich duplikatów, i liczby:
 1. 5,4 – w przypadku pszenicy,
 2. 3,7 – w przypadku żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.

Do ostatecznego wyliczenia pomocy brana będzie pod uwagę niższa z ww. kwot.

Pomoc ma charakter pomocy publicznej, a wnioskowana pomoc będzie mogła być udzielona po ogłoszeniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności tej pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem. 

Więcej informacji www.gov.pl/arimr

 

Świętokrzyski Oddział Regionalny

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA