Dokładnie 232 lata temu, Sejm Czteroletni przyjął jedną z najważniejszych ustaw w Polsce, czyli Konstytucję 3 Maja. Była to pierwsza uchwalona konstytucja w Europie i drugą na świecie (po amerykańskiej), która na celu miała uzdrowienie państwa polskiego i wyeliminowanie wpływów obcych mocarstw, poprzez zniesienie unii polsko-litewskiej. Konstytucja z 1791 roku była dokumentem przełomowym, który regulował organizację władz państwowych, a także prawa i obowiązki obywateli, w tym wprowadzał zasadę trójpodziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Ponadto zniesiono wolną elekcję i liberum veto, uznano chłopów za część narodu oraz pozbawiono szlachtę prawa najwyższej zwierzchności nad poddanymi, zagwarantowano tolerancję religijną. Autorami Konstytucji 3 Maja byli król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj, któremu przypisuje się ostateczną jej redakcje. Święto Narodowe Trzeciego Maja pierwotnie zostało ustanowione w 1919 roku, a następnie przywrócone w 1990 roku.

Gminne obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja rozpoczęła uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym w Bodzentynie z udziałem pocztów sztandarowych: Szkoły Podstawowej im. Antoniego Wacińskiego w Bodzentynie oraz Powiatowego Zespołu Szkół im. Józefa Szermentowskiego w Bodzentynie. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych tj. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bodzentynie Teresa Bzymek, Radni Rady Miejskiej w Bodzentynie oraz Rady Powiatowy Józef Szczepańczyk, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie Bożena Pożoga, Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół im. Józefa Szermentowskiego w Bodzentynie Piotr Gajek, nauczyciele, sołtysi, Harcerze ZHP z Gminy Bodzentyn oraz licznie przybyli mieszkańcy.
Po Mszy Św. zgromadzeni przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Bodzentynie przeszli na płytę Rynku Górnego. Następnie Druhna Inga Świderska uroczyście przywitała zaproszonych gości i wszystkich obecnych. Zebrani wspólnie odśpiewali Hymn Polski, a Harcerze z gminy Bodzentyn podnieśli Flagę Państwową na maszcie. Podczas uroczystych obchodów głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, który w swoim przemówieniu przytoczył historię powstania Konstytucji 3 Maja oraz odczytał tekst preambuły.

PREAMBUŁA

„W imię Boga, w Trójcy Świętej jedynego. Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czernichowski, wraz ze Stanami Skonfederowanymi, w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi. Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha, niniejszą konstytucję uchwalamy i i; tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu. Do której to konstytucji dalsze ustawy sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają.”

Ostatnim punktem wydarzenia był koncert utworów patriotycznych w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Bodzentyn, która zaprezentowała swój patriotyczny repertuar, wyrażając tym samym swój szacunek do ojczyzny.

Na zakończenie uroczystości przedstawiciele władz samorządowych oraz harcerze złożyli wiązanki pod pamiątkowymi tablicami.

Fot. Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie oraz eBodzentyn

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA