Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawczych w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Sądzie Rejonowym w Starachowicach, Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach w oparciu o art. 161 §2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 217) zwrócił się do Rady Miejskiej w Bodzentynie z wnioskiem o dokonanie naboru kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027:


- do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim – 2 ławników,
w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 2 ławników;
- do Sądu Rejonowego w Starachowicach – 1 ławnik.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać zgodnie z art. 162 §1 ww. ustawy radom gmin:
1) prezesi właściwych sądów,
2) stowarzyszenia,
3) inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
4) oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w art. 162 § 4 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Zgodnie z art. 158 ww. ustawy, ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Zgodnie z art. 159 ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2023 roku.


Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. nr 121, poz. 693).

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika jest dostępna:
1) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/ oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl,
2) w Biurze Rady Miejskiej w Bodzentynie (w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku 7.15 – 15.15) ul. Suchedniowska 3, tel. (41) 3115 010, w. 29.

Do karty należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 162 § 2-5 ustawy, tj.:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o osobach będących kandydatami na ławnika ponosi Skarb Państwa.
W celu uzyskania zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za zaświadczenie, kandydat na ławnika powinien wskazać w treści wniosku (pkt 11 formularza) podstawę zwolnienia z kosztów opłaty : Art. 162 §2 pkt. 1 w związku z art 162 § 7 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2072 ze zm.).
Kandydaci na ławników powinni przedłożyć zaświadczenie/oświadczenie podmiotu zgłaszającego kandydata na ławnika lub listę, o której mowa w art. 162 §4 ww. ustawy, podpisaną przez 50 obywateli, którzy zgłaszają daną osobę jako kandydata na ławnika.
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2021 poz. 1050 ze zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
5) 2 zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (podpisane i zabezpieczone w kopercie);
6) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe informacji mają moc zrównaną z mocą odpisu aktualnego z rejestru, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze.
7) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli należy dołączyć listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata, o której mowa w art. 162 § 4 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.


Wypełnione karty zgłoszenia kandydatów wraz ze wszystkimi załącznikami przyjmowane będą w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie ul. Suchedniowska 3 (w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku 7.15 – 15.15), tel. (41) 3115 010.

Bez dalszego biegu pozostaną zgłoszenia, które wpłyną po terminie lub które nie spełnią wymogów formalnych. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Dodatkowe informacje w sprawie naboru oraz wyborów można uzyskać w Biurze Rady Miejskiej w Bodzentynie, tel. (41) 3115 010, w. 29.

Przepisy regulujące status prawny ławników i tryb ich wyboru:
• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2023, poz. 217) – tekst Działu IV Rozdziału 7 „Ławnicy” ustawy.
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr. 121 poz. 693).

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn
/-/ Dariusz Skiba

Dokumenty do pobrania:
1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika;
2. Klauzula informacyjna;
3. Oświadczenie dotyczące prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań \z oskarżenia publicznego i przestępstw skarbowych;
4. Oświadczenie, że kandydat nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
5. Oświadczenie dotyczące praw cywilnych i obywatelskich oraz zakazów ustawowych uniemożliwiających wybór na ławnika;
6. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika;
7. Wniosek do Krajowego Rejestru Karnego.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech