REWITALIZACJA PO RAZ DRUGI

22 kwietnia w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, Marszałek Adam Jarubas podpisał z przedstawicielami świętokrzyskich samorządów pre-umowy na realizację zadań dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - działań 6.1 „Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu” i 6.2 „Rewitalizacja małych miast”. Zarząd Województwa wybrał do realizacji 17 zadań, które będą dofinansowane łączną kwotą 41,5 mln złotych (6.1 - 21,5 mln, 6.2 - 20 mln zł). Wśród 32 wniosków złożonych do Działania 6.2 „Rewitalizacja małych miast”, które przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno-techniczną, 13 wniosków znalazło się na tzw. liście podstawowej projektów wybranych do realizacji, a pozostałe 19 na liście rezerwowej. Spośród projektów z listy podstawowej na 9 miejscu uplasował się wniosek złożony przez Gminę Bodzentyn pn. „Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II”. Projekt ten przewiduje przebudowę ulic: Langiewicza, Krzywej, Kościelnej, budowę parkingu na tzw. małej targowicy i zagospodarowanie terenu wokół pomnika przy skrzyżowaniu ul. Kieleckiej i Suchedniowskiej. Przebudowa ul. Krzywej i Langiewicza zakłada kompleksową przebudowę nawierzchni na granitową wraz z wymianą w tych ulicach wodociągu, budową kanalizacji deszczowej, wymianą linii energetycznej napowietrznej i oświetlenia na słupach żelbetowych - na przyłącza ziemne i stylowe lampy z oświetleniem sodowym. W ul. Langiewicza innym kolorem nawierzchni zaznaczony zostanie przebieg XIV-wiecznych murów obronnych z tzw. Bramą Opatowską. Na ul. Kościelnej zostanie wykonana nowa nawierzchnia drogi wraz z kilkoma miejscami parkingowymi wzdłuż muru kościoła, zaś na placu „małej targowicy” powstanie ogólnodostępny parking. Dla całego tego zadania zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa oraz stylowe oświetlenie. Zagospodarowanie terenu wokół pomnika przewiduje kompleksową renowację przestrzeni publicznej, tj.: konserwację pomnika i remont cokołu, wykonanie nowych nawierzchni ciągów pieszych, prace agrotechniczne (trawniki, krzewy, drzewa, pnącza), instalację i montaż oświetlenia, nowy „Witacz”, tj. herb miasta i napis BODZENTYN, ławki, kosze, schody, pomost widokowy, itp. Szacunkowe koszty całej inwestycji to ponad 3,7 mln zł, w tym dofinansowanie unijne sięga prawie 1,9 mln zł.
To drugi wniosek Gminy Bodzentyn i druga podpisana przez Burmistrza Marka Kraka umowa wstępna na dofinansowanie rewitalizacji Bodzentyna. Pierwszy projekt dotyczący m.in. przebudowy Rynku Górnego oraz ulic Słonecznej i Licealnej, ma zagwarantowane dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości ponad 5,6 mln zł.

Justyna Gawlik

 

 

START     |     OPIS     |     OFERTA     |     DZIAŁALNOŚĆ     |     KONTAKT    

© 2007 Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie