Drukuj

W dniu 29 września o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie rozpoczęła się sesja Rady Miejskiej.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba

2. Sekretarz Miasta i Gminy Bodzentyn Wojciech Furmanek

3. Skarbnik Miasta i Gminy Bodzentyn Artur Nadolny

4. Sołtysi

5. Zaproszeni goście:

Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie Marcin Sikorski, Radny Rady Powiatu Janusz Wojkowski, Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. Marek Kitliński, Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Marta Janicka oraz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Beata Dulęba, Aneta Jarosińska Sołtys Woli Szczygiełkowej.

Podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie, Burmistrz Dariusz Skiba przedstawił wszystkim nową Panią Sołtys Woli Szczygiełkowej – Anetę Jarosińską, która wygrała wybory 49 głosowym poparciem. Burmistrz pogratulował Pani Sołtys oraz życzył sukcesów w pracy dla mieszkańców Woli Szczygiełkowej.

Następnie odbyły się dwa szkolenia z zakresu ubezpieczeń w rolnictwie. Naczelnik Poczty Polskiej w Bodzentynie – Marta Tofil oraz Pani Kamila Kamińska, koordynator sprzedaży Poczty Polskiej w Kielcach wygłosiły przemówienie w sprawie „Agro Ubezpieczeń”. Następnie swoją prezentację przedstawiła Pani Izabela Pedryc, która jest radcą ds. ubezpieczeń w firmie „ERE Polska”.

Radni podczas sesji podjęli uchwały w sprawie:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum i zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 24 lipca 2017 r oraz z dnia 21 sierpnia 2017 r.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja z wykonania budżetu Gminy Bodzentyn za pierwsze półrocze 2017 roku.

6. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018.

7. Informacja dotycząca realizacji uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn.

8. Informacja z realizacji zadań drogowych za okres od I do II kwartału 2017 r.

9. Informacja o realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzentyn w 2016 r.

10. Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. wraz z informacją o stanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn.

11. Informacja na temat pozyskanych środków zewnętrznych w 2016r. oraz w I półroczu 2017r.

12. Ocena realizacji działań w zakresie promocji Gminy za 2016r. i I półrocze 2017r.

13. Rozpatrzenie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bodzentynie i przyjęcie zaleceń pokontrolnych.

14. Podjęcie uchwał w sprawie:

- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

- uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie.

- zmiany Statutu Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Bodzentynie.

- nadania nazwy ulicom na terenie Gminy Bodzentyn,

- ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych,

- zmiany uchwały Nr II/10/2017 z dnia 17 lutego 2017 r. dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017,

- uznania się Rady Miejskiej w Bodzentynie za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi
i przekazania jej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

- przeprowadzenia konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Bodzentyn na rok 2018,

- zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn,

- wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości rolnych na rzecz dotychczasowych dzierżawców,

- uchwalenia Programu szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2017 -2020,

- przystąpienia Gminy Bodzentyn do Stowarzyszenia „Strefa Wokół Łysej Góry”,

- udzielenia przez Miasto i Gminę Bodzentyn poręczenia pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.,

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2017 – 2047,

- zmian w budżecie gminy na 2017 r.,

15. Sprawy różne.

16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17. Zamknięcie obrad.

Obrady zakończyły się zrealizowaniem proponowanego porządku obrad.