W dniu 29 września o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie rozpoczęła się sesja Rady Miejskiej.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba

2. Sekretarz Miasta i Gminy Bodzentyn Wojciech Furmanek

3. Skarbnik Miasta i Gminy Bodzentyn Artur Nadolny

4. Sołtysi

5. Zaproszeni goście:

Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie Marcin Sikorski, Radny Rady Powiatu Janusz Wojkowski, Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. Marek Kitliński, Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Marta Janicka oraz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Beata Dulęba, Aneta Jarosińska Sołtys Woli Szczygiełkowej.

Podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie, Burmistrz Dariusz Skiba przedstawił wszystkim nową Panią Sołtys Woli Szczygiełkowej – Anetę Jarosińską, która wygrała wybory 49 głosowym poparciem. Burmistrz pogratulował Pani Sołtys oraz życzył sukcesów w pracy dla mieszkańców Woli Szczygiełkowej.

Następnie odbyły się dwa szkolenia z zakresu ubezpieczeń w rolnictwie. Naczelnik Poczty Polskiej w Bodzentynie – Marta Tofil oraz Pani Kamila Kamińska, koordynator sprzedaży Poczty Polskiej w Kielcach wygłosiły przemówienie w sprawie „Agro Ubezpieczeń”. Następnie swoją prezentację przedstawiła Pani Izabela Pedryc, która jest radcą ds. ubezpieczeń w firmie „ERE Polska”.

Radni podczas sesji podjęli uchwały w sprawie:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum i zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 24 lipca 2017 r oraz z dnia 21 sierpnia 2017 r.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja z wykonania budżetu Gminy Bodzentyn za pierwsze półrocze 2017 roku.

6. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018.

7. Informacja dotycząca realizacji uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn.

8. Informacja z realizacji zadań drogowych za okres od I do II kwartału 2017 r.

9. Informacja o realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzentyn w 2016 r.

10. Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. wraz z informacją o stanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn.

11. Informacja na temat pozyskanych środków zewnętrznych w 2016r. oraz w I półroczu 2017r.

12. Ocena realizacji działań w zakresie promocji Gminy za 2016r. i I półrocze 2017r.

13. Rozpatrzenie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bodzentynie i przyjęcie zaleceń pokontrolnych.

14. Podjęcie uchwał w sprawie:

- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

- uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie.

- zmiany Statutu Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Bodzentynie.

- nadania nazwy ulicom na terenie Gminy Bodzentyn,

- ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych,

- zmiany uchwały Nr II/10/2017 z dnia 17 lutego 2017 r. dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017,

- uznania się Rady Miejskiej w Bodzentynie za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi
i przekazania jej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

- przeprowadzenia konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Bodzentyn na rok 2018,

- zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn,

- wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości rolnych na rzecz dotychczasowych dzierżawców,

- uchwalenia Programu szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2017 -2020,

- przystąpienia Gminy Bodzentyn do Stowarzyszenia „Strefa Wokół Łysej Góry”,

- udzielenia przez Miasto i Gminę Bodzentyn poręczenia pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.,

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2017 – 2047,

- zmian w budżecie gminy na 2017 r.,

15. Sprawy różne.

16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17. Zamknięcie obrad.

Obrady zakończyły się zrealizowaniem proponowanego porządku obrad.

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA